Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:


Artikel 1       Intentie en vertrouwen Tiny House Store

Artikel 2       Definities

Artikel 3       Identiteit van de Tiny House Store

Artikel 4       Toepasselijkheid

Artikel 5       Het aanbod exclusief Tiny House(s)

Artikel 6       De overeenkomst

Artikel 7       Herroepingsrecht van online aangekochte artikelen, niet zijnde Tiny House(s)

Artikel 8       Kosten in geval van herroeping, niet zijnde Tiny House(s)

Artikel 9       Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10      De prijs

Artikel 11      Conformiteit en garantie van online aangekochte artikelen, niet zijnde Tiny House(s)

Artikel 12      Levering en uitvoering van online aankopen, niet zijnde Tiny House(s)

Artikel 13     Betaling van online aangekochte artikelen, niet zijnde Tiny House(s)

Artikel 14     Klachtenregeling

Artikel 15     Geschillen

Artikel 16     Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17     Intellectuele eigendam en auteursrechten


 

Artikel 1 – Intentie en vertrouwen Tiny House Store

De intentie van Tiny House Store is een bedrijf runnen met een visie in lijn met een gezonde en gelukkige toekomst voor mens, dier en milieu. Dat begint met het uitstralen van vertrouwen naar de consument. Daarom is dit het 1e artikel van deze Algemene Voorwaarden. Tot nu toe is hebben we alleen met dit artikel gewerkt. Daar zijn we trots op en zullen we te allen tijde trachten te hanteren. Voor de volledigheid en om transparant te blijven hebben we ook uitgebreidere algemene voorwaarden opgesteld. Dat is te vinden in artikel 2 en verder.


Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de

uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op

afstand aangaat met de Tiny House Store;

Dag: kalenderdag;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Tiny House(s): alle bewoonbare modellen aangeboden via de Tiny House Store, inclusief eventuele containerwoningen, zelfbouw modellen en andere vormen van huizen of woonmodellen;

Tiny House Store: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Tiny House Store georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Tiny House Store gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Tiny House Store.


 

Artikel 3 – Identiteit van de Tiny House Store

Wagenweg 30

1832 AE Koedijk

Telefoonnummer: +31 (0)6 – 41 77 00 96 (bereikbaar ma-vr van 9.00-17.00 uur)

E-mailadres: info [@] tinyhouse-store.nl

KvK-nummer: 67480985

BTW-nummer: NL002179661B16


Artikel 4 – Toepasselijkheid  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Tiny House Store en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Tiny House Store en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Tiny House Store zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten,

kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst

op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene

voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstig van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg direct vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld in lijn met deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen in lijn met deze algemene voorwaarden uitgelegd te worden.


Artikel 5 – Het aanbod exclusief (een) Tiny House(s)

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De Tiny House Store is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Tiny House Store gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Tiny House Store niet.

4. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Tiny House Store kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument

duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de

aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

   1. de prijs inclusief belastingen;

   2. de eventuele kosten van verzending;

   3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

   4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

   5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

   6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Tiny House Store de prijs garandeert;

   7. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

   8. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

 


Artikel 6 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Tiny House Store binnen 24 uur langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Tiny House Store is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Tiny House Store passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Tiny House Store daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De Tiny House Store kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Tiny House Store op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 


Artikel 7 – Herroepingsrecht van online aangekochte artikelen, niet zijnde (een) Tiny House(s)

1. Bij de online aankoop van artikelen, hierna ‘product’, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de Tiny House Store bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat  en verpakking te retourneren, conform de door de Tiny House Store verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Tiny House Store. Het kenbaar maken dient de consument te doen via e-mail aan info [@] tinyhouse-store.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen te retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de consument na afloop van de in lid 1, 2 en 3 genoemde termijnen niet aan de Tiny House Store kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan de leverancier heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 


Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping van online aangekochte artikelen, niet zijnde (een) Tiny House(s)

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de Tiny House Store dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de Tiny House Store niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt. Dit dient te

gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De Tiny House Store kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Tiny House Store dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

   1. die door de Tiny House Store tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

   2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

   3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

   4. die snel kunnen bederven of verouderen;

   5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Tiny House Store geen invloed heeft;

   6. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 10 – De prijs

1. De Tiny House Store producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Tiny House Store geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten aanvaardt de Tiny House Store geen aansprakelijkheid. Bij druk- en zetfouten is de Tiny House Store niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 11 – Conformiteit en garantie van online aangekochte artikelen

1. De Tiny House Store staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Daarnaast staat de Tiny House Store er voor in dat de geleverde artikelen en Tiny House(s) voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid bij normaal gebruik. Alle online aangekochte artikelen voldoen aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de Tiny House Store, fabrikant of importeur verstrekte

garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen

die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de

Tiny House Store kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de Tiny House Store schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de Tiny House Store komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Tiny House Store is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten en/of Tiny House(s) voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

   1. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

   2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Tiny House Store en/of op de verpakking behandeld zijn;

   3. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

De garantievoorwaarden behorende bij (een) Tiny House(s) worden op verzoek van consument of bij aankoop van (een) Tiny House(s) overhandigd.


 

Artikel 12 – Levering en uitvoering van online aankopen, niet zijnde (een) Tiny House(s)

1. De Tiny House Store zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Tiny House Store kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de Tiny House Store geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Aan deze levertermijn kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde

termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.

Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht

op schadevergoeding.

6. In geval van ontbinding conform lid 3 en 4 van dit artikel zal de Tiny House Store het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7. Voor (een) aangekocht(e) Tiny House(s) gelden afwijkende leveringsvoorwaarden. Deze worden op verzoek van de consument of bij aankoop van (een) Tiny House(s) aan de consument overhandigd.

8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Tiny House Store zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, zijn voor rekening van de consument.

9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Tiny House Store tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Tiny House Store bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Betaling van online aangekochte artikelen, niet zijnde (een) Tiny House(s)

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld direct aan de Tiny House Store te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de Tiny House Store behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. Klachten moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Tiny House Store via e-mail: info [@] tinyhouse-store.nl.

2. Bij de Tiny House Store ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een naar verwachting langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Tiny House Store binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost

ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

4. Een klacht schort de verplichtingen van de Tiny House Store niet op, tenzij de Tiny House Store schriftelijk anders aangeeft.

5. Indien een klacht over een product gegrond wordt bevonden door de Tiny House Store, zal de Tiny House Store naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de Tiny House Store en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende, dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende, bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 17 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de Tiny House Store zich de rechten en bevoegdheden voor, die de Tiny House Store toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door de Tiny House Store verstrekte stukken, zoals de Startersgids, geschriften, ontwerpen en data zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de consument en mogen niet door hem zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van de Tiny House Store worden gedeeld met anderen, verveelvoudigd, nagemaakt, openbaar gemaakt, verkocht of ter kennis van derden gebracht.